Categories
Uncategorized

da große Frosch am Hundeploz

kwakt jo echt komisch. Is woascheinlich ana va de vün Kaulkwoppn vam vorign Joa no. Eh a Drama. Do woan 100date und nua den an do dawei gseng, dea wos iwalebt hot offnboa.